พิมพ์
TNT-MY02 แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา 3 วัน 2 คืน พระหัตถ์สี่รอย
เปิดโลกไร้พรมแดน...สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไต เมืองเชียงตุง สักการะพระหัตถ์สี่รอย วัดปะต๊ะ เมืองปื้น เขตปกครองพิเศษที่ 4 เมืองลา ประเทศพม่า เส้นทาง: แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา 3 วัน 2 คืน (ไปรถกลับรถ)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

เมืองเชียงตุง หรือตุงคะบุรี เป็นอดีตเมืองหลวงของรัฐฉาน ในประเทศพม่า ด้วยระยะทาง 165 กิโลเมตร จากท่าขี้เหล็กเมืองที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาและเต็มไปด้วยร่องรอยของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งต้องปิดตัวเองและตัดขาดจากโลกภายนอกมากกว่าครึ่งศตวรรษ ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เช่นเดียวกับ เชียงใหม่ เชียงรุ่ง หลวงพระบาง เวียงจันทร์ หรืออังวะ ประชากรชาวเชียงตุงส่วนใหญ่ก็คือ ชาวไทเขิน หนึ่งในตระกูลไทหรือคนไต เท่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าค่อนข้างลุ่ม ๆ ดอน ๆ จึงทำให้มีการสั่งปิดด่านหลายครั้ง แต่ในปัจจุบันรัฐบาลพม่าเปิดจุดผ่านแดน และอนุญาตให้อยู่ได้ถึง 14 วัน ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศพม่ามีลู่ทางที่กระจ่างชัดขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจการขยายตัวทางการค้าในระดับภูมิภาค และนโยบายในการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจน่าจะมีส่วนผลักดันให้ประเทศทั้งสองมองเห็นอนาคตร่วมกันโดยมองข้ามความแตกต่างทางการเมือง และสำนึกทางรัฐชาติที่ปิดกั้นม่านตาของทั้งสองประเทศมาเนิ่นนาน
 
กำหนดการเดินทาง


วันแรกแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-ท่าเดื่อ-พะยาก-เชียงตุง-เมืองลา เขตปกครองพิเศษที่ 4
06.00 น. คณะเดินทางถึง อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ทำภารกิจส่วนเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารครัวสุโขทัย (มื้อที่ 1)

07.00 น. พร้อมกันที่ด่านพรมแดนแม่สาย ผ่านพิธีการตรวจเอกสารผ่านแดนไทย-พม่า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย/พม่า สู่เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

08.00 น. ออกเดินทางจาก เมืองท่าขี้เหล็ก บนถนนลาดยางสองข้างท่านจะมองเห็นหมู่บ้านของชนพื้นเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ เลียบแม่น้ำตาเลย์ ผ่านเมืองท่าเดื่อ, เมืองเพียก หรือเมืองพะยาก (ขวามือมีทางแยกไปถึงเมืองยอง,เมืองยู้ ซึ่งสามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้อีกทางหนึ่ง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม กระทั่ง ถึงหมู่บ้านปางควาย ก่อนจะลงเข้าสู่ที่ราบเชียงตุงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีภูเขารายรอบสวยงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปานกะปา(มื้อที่ 2) ในเมืองเชียงตุง

13.00 น. นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามไหล่เขาบนถนนลอยฟ้า ชมธรรมชาติ ทิวทัศน์อันงดงามยิ่ง ผ่านหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ ไปยัง เมืองลา ซึ่งเป็นเขตการปกครอง พิเศษที่ 4 ที่ทางการพม่าให้สิทธิ์ในการปกครองตนเอง เพียงแต่ไม่มีสิทธิในการดำเนินนโยบายกับต่างประเทศ สกุลเงินที่ใช้ในเขตนี้คือเงินหยวนของจีน ท่านจะได้ดื่มด่ำ กับธรรมชาติท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

16.00 น. เดินทาง ถึงเมืองลา เขตปกครองพิเศษที่ 4 ขึ้น ชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองลาและเขตชายแดนพม่า/จีน ที่วัดพระธาตุหลวง ชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น วัดพระนอน หลักเขตชายแดนพม่า/จีน

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารลักกี้(มื้อที่ 3) ท่องราตรีเมืองชายแดนเมืองลา อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก เข้าสู่ที่พักโรงแรมไดมอนด์ หรือเทียบเท่า
 
วันที่สองตลาดเช้าเมืองลา-พระหัตถ์สี่รอย วัดปะต๊ะ เมืองปื้น-ด่านต้าปิง-เมืองเชียงตุง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารหวงซื่อ(มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าเมืองลา ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเมืองลา มีสินค้าจากชนเผ่าต่าง ๆ และ สินค้าจากจีนหลายอย่างหลายชนิด ให้ท่านเลือกซื้อเป็นที่ระลึก 

09.00 น. ออกเดินทางโดยรถท้องถิ่น สู่ วัดปะต๊ะ เดินขึ้นสักการะ พระหัตถ์สี่รอย ซึ่งประทับพระหัตถ์บนก้อนหินเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง สักการะแท่นพุทธบัลลังก์ แท่นพุทธไสยาสน์ พระพุทธเจ้า 4 พระองค์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหวงซื่อ(มื้อที่ 5)

13.00 น. ออกเดินทางกลับเมืองเชียงตุง “เชียงตุง” เป็นอดีตเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออก เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 700 ปี มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่างๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่าสามสิบวัด ภายหลังตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมือง แบบอาณานิคมอังกฤษผสมผสานกับสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น ดูกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์แปลกตา 

17.30 น. ถึงเมืองชียงตุง ชมอาคารหอประชุมสงฆ์ ที่ออกแบบก่อสร้างลักษณะเป็นศิลปะพม่า นำคณะเข้าที่พักโรงแรมนิวเชียงตุง บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารปานกะปา(มื้อที่ 6) หลังอาหาร ชมวิถีชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเชียงตุง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สามเชียงตุง-พะยาก-ท่าเดื่อ-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย
07.00 น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 7) จากนั้นนำคณะ ชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุง (ภายใน 1 เดือน ตลาดหยุด 1 วัน คือ วันพระขึ้น 15 ค่ำ) สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเชียงตุง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนซื้อขายสินค้าของชนเผ่า ซึ่งจะมีชนเผ่าต่าง ๆ แต่งกายสวยงามมาจำหน่ายแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าหลากหลายชนิ ให้อิสระท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึก

09.00 น. สักการะพระพุทธรูปเศียรทองคำ วัดมหาเมียดมุนี (วัดหลวง) เพื่อเป็นสิริมงคล ชมวัดหัวข่วง วัดพระแก้ว ชมวังเก่าเจ้าบุญวาส นมัสการสมเด็จอารยธรรม(สังฆนายก) เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ชมวัดจอมคำ (แบบหลวงพระบาง) ชมหนองตุง “สัญลักษณ์ของเชียงตุง” สักการะพระชี้นิ้วสูง 67 ฟุต ร่วมทำบุญที่ วัดเมืองนาย ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับอุปการะเลี้ยงดูสามเณร จำนวนกว่า 200 รูป เพื่อเข้ารับการอบรมและศึกษาพระธรรมวินัยแห่งพุทธศาสนา ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางกลับสู่เมืองท่าขี้เหล็ก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมืองท่าเดื่อ

16.30 น. ถึงเมืองท่าขี้เหล็ก สักการะเจดีย์ชเวดากองจำลอง ให้อิสระท่านได้ชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ตลาดต้าล้อ เมืองท่าขี้เหล็ก ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ประเทศไทย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย/พม่า

17.30 น. เดินทางกลับ ถึง อ. แม่สาย จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

 

อัตรานี้รวม
• ค่าธรรมเนียมด่านพม่า-เมืองลา, ค่าผ่านแดนไทย/พม่า
• ค่าที่อาหาร 8 มื้อ
• ค่าที่พัก 2 คืน(เมืองลา 1 คืน,เชียงตุง 1 คืน)
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวเชียงตุง-เมืองลา
• ค่าไกด์พม่า/เมืองลา, ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุตามรายการ
• การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.-บาท 
• บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

 

การชำระเงิน 
1. กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
2. หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
3. ในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาแม่สาย บัญชีออรทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารประกอบ 
1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ใบ, พระภิกษุใช้หนังสือสุทธิ, ชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 3 รูป 
3. วันเดินทางให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงไปด้วย

(โปรแกรมท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 73,112 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft